เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจความแตกต่าง เห็นความสำคัญละความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สามารถอธิบายความเป็นอยู่ การเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งต่างๆ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Main


โครงสร้างระบบ


Mind Mapping 
หน่วย : จูราสสิค เวิลด์ (Jurassic World)

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL ( Problem Based Learning)
หน่วย “จูราสสิคเวิลด์”  ระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำ Quarter 3 ปีการศึกษา 2/2559
 


หน่วย : จูราสสิคเวิลด์

Big Question (คำถามหลัก)  ไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

              ภูมิหลังที่มาของปัญหา :  สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากมายนับล้านชนิด แต่ละชนิดล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และธรรมชาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการเวียนว่ายตายเกิดได้ตลอดเวลาทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านลักษณะโครงสร้าง วิธีการหาอาหาร การกินอาหาร การสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การเจริญเติบโต และวิวัฒนาการที่ตกต่างกันไป เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มากมายนั้น จึงมีการจำแนก จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตขึ้น เช่น คน พืช สัตว์
              ทั้งนี้เด็กๆ และผู้ใหญ่หลายคนได้มองข้ามชีวิตของสิ่งต่างๆ ไม่เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น จนทำให้เกิดการสูญพันธุ์และหายากขึ้นทุกวันส่งผลต่อระบบนิเวศและธรรมชาติ
             ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น จึงได้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตให้กับนักเรียนโดยมีตัวนำเรื่องคือ ไดโนเสาร์ เชื่อมโยงสู่สิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งเรื่องของไดโนเสาร์เป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจอยู่แล้ว

                  เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจความแตกต่าง เห็นความสำคัญละความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สามารถอธิบายความเป็นอยู่ การเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งต่างๆ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (ProblemBasedLearning)
หน่วย : “จูราสสิคเวิลด์  ระดับชั้นอนุบาล ประจำ Quarter 3  ปีการศึกษา  2/2559
Week
Lnput
Process
Output
Outcome
1
25 – 28  
. ค. 59
โจทย์ :
ปรับตัว / สร้างแรง
Key  Question  :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุด?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม Home school day
Wall Thinking : 
ใบงานวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
-นิทานเรื่อง “โป๊งเหน่งเกเร”

- ครูทบทวนวิถี
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิต
- ครูเล่านิทานเรื่อง “โป๊งเหน่งเกเร” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องของไดโนเสาร์
- ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยถึงกิจกรรม Home school day
- ใบงานวาดภาพสิ่งที่ได้จากการเดินสำรวจ
ปั้นดินน้ำรูปไดโนเสาร์
 - Modelที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ “ภูเขา, ต้นไม้, บรรยากาศ”
ภาระงาน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง โป๊งเหน่งเกเร
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน
ชิ้นงาน
- ใบงานวาดภาพสิ่งที่ได้จากการเดินสำรวจ
ปั้นดินน้ำมันรูปไดโนเสาร์
- Modelที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ “ภูเขา, ต้นไม้, บรรยากาศ”
ความรู้  : นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีของโรงเรียน เกิดความใคร่รู้เรื่องไดโนเสาร์และสามารถเลือกเรื่องที่อย่างเรียนรู้พร้อมบอกเหตุผลได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
2
31 ต.ค.
4 พ.ย. 59


โจทย์ :
สร้างแรง/วางแผน
Key Question :
นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์ และอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและได้ฟัง
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & chart นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
Think  Pair Share : 
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Show and Learn :
ใบงานวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “รอยยิ้มเจ้าหลาม”
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูทบทวนวิถี
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ
 - ครูเล่านิทานเรื่อง “ไดโนเสาร์ พันธ์กินเนื้อ”  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุดทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ/เล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเลือกเรื่องที่สนใจ
- นักเรียนทุกคนเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Card & chart 
- ครูถามสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดการตั้งชื่อหน่วย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร”
- ใบงานวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนทุกคนตกแต่งชื่อหน่วย

ภาระงาน
-  พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- ใบงานวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนทุกคนตกแต่งชื่อหน่วยใน Q3

ความรู้  : นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
   เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
3
7 - 11 .. 59
โจทย์ :
กำเนิดไดโนเสาร์  สูญหาย  สูญพันธุ์
Key Question :
นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์เกิดมาไดอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสูญพันธุ์ของได้โนเสาร์
Wall Thinking :
ใบงานต่อเติมรูปร่างไดโนเสาร์
Show and Learn :
ประดิษฐ์หน้ากากไดโนเสาร์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่องก๊อบแก๊บ มอมแมม

-ครูและนักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ”
- ครูพานักเรียนเล่นเกม “ไดโนเสาร์แปลงกาย” (แสดงท่าทางตามคำสั่ง)
ครูเล่านิทานเรื่อง “ก๊อบแก๊บ มอมแมม” เพื่อเชื่อมโยงสู่การเกิดของไดโนเสาร์
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง , ทุกตัวเป็นอย่างไร ”
- ครูนำแบบจำลองซากฟอสซิลไดโนเสาร์ พันธุ์ ไทรันนอซอรัส มาให้นักเรียนศึกษาสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนเห็นอะไร, สิ่งนี้เรียกว่าอย่างไร, สิ่งนี้มีลักษณะคล้ายกับอะไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของฟอสซิลไดโนเสาร์ พันธุ์ ไทรันนอซอรัส
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าก่อนที่ไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ ไดโนเสาร์เกิดมาได้อย่างไร, ทำไมปัจจุบันถึงไม่มีไดโนเสาร์,
- ครูและนักร่วมแสงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดไดโนเสาร์  สูญหาย  สูญพันธุ์
- ประกอบอาหาร เมนู “ยำไข่ไดโนเสาร์”
- ใบงานต่อเติมรูปร่างไดโนเสาร์
- ไข่ไดโนเสาร์(ทำจากไข่ไก่)
- เปเปอร์มาเช่ไข่ไดโนเสาร์
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต
ครูเล่านิทานเรื่อง “ก๊อบแก๊บ มอมแมม” 
- ครูนำแบบจำลองฟอสซิลไดโนเสาร์ พันธุ์ ไทรันนอซอรัส มาให้นักเรียนสังเกต
- ประกอบอาหาร เมนู “ยำไข่ไดโนเสาร์”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของฟอสซิลไดโนเสาร์ พันธุ์ ไทรันนอซอรัส
-ชิ้นงาน
- ใบงานต่อเติมรูปร่างไดโนเสาร์
ประดิษฐ์หน้ากากไดโนเสาร์
- ไข่ไดโนเสาร์(ทำจากไข่ไก่)

ความรู้ : นักเรียนสามารถอธิบาย ได้ว่าไดโนเสาร์เกิดมาได้อย่างไร รวมทั้งการเกิดของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
4
14  – 18
พ.ย. 59
โจทย์ :  
โครงสร้างไดโนเสาร์
Key  Question :  
โครงสร้างภายในและภายนอกของไดโนเสาร์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของคนสัตว์ และพืช
Show and Share : 
นำเสนอชิ้นงานปั้นดินน้ำมันสิ่งชีวิตที่มีความคล้ายกับไดโนเสาร์
Wall  Thinking :  
เขียน  Web โครงสร้าง (อวัยวะ) ของไดโนเสาร์ พร้อมเขียนคำศัพท์ประกอบชื่ออวัยวะ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เกมแสดงท่าทางต่างๆจากบัตรคำ
-เพลง ร่างกาย / เพลงบริหารร่างกาย /
- เพลง ตา หู จมูก
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูนำแผ่นภาพจิ๊กซอว์พัสเซิลรูปไดโนเสาร์มาให้นักเรียนสังเกตและต่อเติมชิ้นส่วนที่ขาดหายไป
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของคน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างของไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ร่างกายของไดโนเสาร์ประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง? , มีส่วนใดบ้างของร่างกายเราและไดโนเสาร์ที่มีเหมือนกัน
-   เขียน  Web โครงสร้าง (อวัยวะ) ของไดโนเสาร์ พร้อมเขียนคำศัพท์ประกอบชื่ออวัยวะ
-  ปั้นดินน้ำมันสิ่งชีวิตที่มีความคล้ายกับไดโนเสาร์

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของคน,สัตว์ และพืช / หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
ชิ้นงาน
-   เขียน  Web โครงสร้าง (อวัยวะ) ของไดโนเสาร์ พร้อมเขียนคำศัพท์ประกอบชื่ออวัยวะ
-  ปั้นดินน้ำมันสิ่งชีวิตที่มีความคล้ายกับไดโนเสาร์
- ต่อเติมรูปภาพชิ้นส่วนโครงกระดูกของไดโนเสาร์น้อย
- ประดิษฐ์ไดโนเสาร์น้อยแปลงกาย(ต่อยอดจากการต่อเติมโครงกระดูกของไดโนเสาร์น้อย)
ความรู้ : นักเรียนเข้าใจโครงสร้างภายใน(ฟอสซิล)และภายนอกสามารถอธิบายโครงสร้างและเชื่อมโยงเข้าสู่อวัยวะส่วนต่างๆ ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
5
21 – 25 .. 59

โจทย์ :
ประเภทของไดโนเสาร์
Key Question :
นักเรียนจะแยกประเภทของได้โนเสาร์และสัตว์อื่นๆ อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของไดโนเสาร์ คน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Wall Thinking : 
ปะติดไดโนเสาร์จากเมล็ดพืช
Show and Learn :
ชิ้นงานไดโนเสาร์น้อย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่””

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง?”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ลักษณะของไดโนเสาร์
- ครูนำบัตรภาพได้โนเสาร์แต่ละประเภทมาให้นักเรียนสังเกต “บก, น้ำ, อากาศ, และเชื่อมโยงเข้าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ทำไมไดโนเสาร์ถึงหน้าไม่เหมือนกัน”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของไดโนเสาร์ คน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
- Show and Learn ชิ้นงานไดโนเสาร์น้อย
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของไดโนเสาร์ คน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
- ปั้นดินน้ำมันสิ่งที่ได้จากการเดินสำรวจ
- พับกระดาษรูปกบ
- ต่อเติมบรรยากาศชิ้นงานไดโนเสาร์น้อย(กิจกรรมต่อจากชิ้นงานใน week 4)

ความรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจ สามารถแยกประเภทของไดโนเสาร์ ( บก, น้ำ, อากาศ) และสัตว์อื่นๆ ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
   เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
6
28 พ.ย.
2 .. 59


โจทย์ :
อาหารของไดโนเสาร์(เชื่อมโยงสู่อาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ)
Key Question :
นักเรียนคิดว่าอาหารสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการของไดโนเสาร์ กาหารของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Show and Learn :
นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์หุ่นมือได้โนเสาร์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “บึ้กซ่าขี้โมโห”
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บึ้กซ่าขี้โมโห” เพื่อสร้าง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ในนิทานมีตัวละครใครบ้าง เกิดอะไรขึ้น  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร? ”
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับอาหารของไดโนเสาร์กินพืช
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้จักพืชชนิดใดบ้าง, นักเรียนคิดว่าลักษณะของไดโนเสาร์กินพืชและมีความต่างกันอย่างไร?”
- ครูนำบัตรภาพฟันของไดโนเสาร์มาให้นักเรียนสังเกตเปรียบเทียบความแตกต่างฟันของสัตว์ที่กินพืชและกินเนื้อเชื่อมโยงสู่คน
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับอาหารของคนและประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชเชื่อมโยงสู่โภชนาการที่ร่างกายจะได้รับ
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหาร “ขนมบัวลอยไข่ไดโนเสาร์ธัญพืช”
- ทบทวนการบ้าน
ภาระงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นอาหารของไดโนเสาร์แต่ละประเภทประเภท
- แสดงความคิดเห็นอาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์หุ่นมือได้โนเสาร์
- ประกอบอาหาร “ขนมบัวลอยไข่ไดโนเสาร์ธัญพืช”

ความรู้ : นักเรียนเข้าใจสามารถบอกอาหารของไดโนเสาร์แต่ละประเภท พร้อมทั้งสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
7
5.. 59
โจทย์ :
อาหารของไดโนเสาร์(เชื่อมโยงสู่อาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ)
Key Question :
นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์เติบโตได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการของไดโนเสาร์ กาหารของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Show and Learn :
-  เขียน web “ขนมบัวลอยไข่ไดโนเสาร์
- เขียน web “หมูย่างใบชะพลู”
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่”
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-ครูใช้ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ไดโนเสาร์กินเนื้อ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ในนิทานมีตัวละครใครบ้าง เกิดอะไรขึ้น  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร? ”
- ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ / อาหารที่ไม่มีประโยชน์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าอาหารแบบใดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย”
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับอาหารของไดโนเสาร์กินเนื้อ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์กินเนื้อมีลักษณะอย่างไร?, นักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ”
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับอาหารของคนและประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อเชื่อมโยงสู่โภชนาการที่ร่างกายจะได้รับ
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหาร “หมูย่างใบชะพลู”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอาหารของไดโนเสาร์กินพืช, กินเนื้อ, อาหารของคน เป็น Web สรุปการเรียนรู้

- ทบทวนการบ้าน
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ คน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ชิ้นงาน
-  ประกอบอาหารเมนู “หมูย่างใบชะพลู”
-  เขียน web “ขนมบัวลอยไข่ไดโนเสาร์
- เขียน web “หมูย่างใบชะพลู”

ความรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจ สามารถอธิบายความเหมือน/ต่างของที่อยู่อาศัยของคนไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ อีกทั้งสามารถช่วยดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


8
12 – 16.. 59
โจทย์ :
วงจรชีวิต คน พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
Key Question : 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีการตาย?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวงจรชีวิต คน พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
Show and Share : 
เปเปอร์มาเช่ไข่ไดโนเสาร์
Wall Thinking 
เขียน  Web ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง ปุ๊บปั๊บ ขี้งอน
- คลิกวีดีโอ “ไดโนเสาร์ฟักไข่, คลิปวิดีโอวงจรชีวิตของผีเสื้อ”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูเล่านิทานเรื่อง ปุ๊บปั๊บ ขี้งอน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนำทานที่ได้ฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ในนิทานมีใครบ้าง, เกิดอะไรขึ้น, นักเรียนรู้สึกอย่างไร?”
- ครูนำคลิปวิดีโอวงจรชีวิตของผีเสื้อให้นักเรียนศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวงจรชีวิตของผีเสื้อโดยใช้บัตรภาพชุกวงจรชีวิตผีเสื้อ
- คลิปวีดีโอการฟักไข่ของไดโนเสาร์ ให้นักเรียนศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ได้โนเสาร์เกิดได้อย่างไร,  มีความเหมือนหรือต่างกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร?” และเชื่อมโยงไปสู่ตัวนักเรียน พืช
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ปั้นดินน้ำมันวงจรชีวิตของผีเสื้อ
- เปเปอร์มาเช่ไข่ไดโนเสาร์
- เขียน web วงจรชีวิตของพืช

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิต เช่น คน,พืช,สัตว์
ชิ้นงาน
-    ปั้นดินน้ำมันวงจรชีวิตของผีเสื้อ
-    เปเปอร์มาเช่ไข่ไดโนเสาร์
-    เขียน web วงจรชีวิตของพืช


ความรู้ : นักเรียนเข้าใจวงจรชีวิตของไดโนเสาร์ คน พืช สัตว์ สามารถอธิบายความเหมือนแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
9
19 – 23.. 59
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
Key  Questions :
- ใน Quarter นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
- นักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
-  การจัดนิทรรศการ
- รูปแบบการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้
Wall Thinking 
เขียน Webสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย   “ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี
Show and Learn : 
ใบงานเขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
- เพลง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกต Model ไดโนเสาร์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี ตลอด Quarter3
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ หน่วย
ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี”
- การวางแผน แสดงละคร / ร้องเพลง / เต้นประกอบเพลง
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี

ความรู้ :  นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ผ่านการพูดอธิบาย หรือ วาดและเขียนสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
10
26 – 30
.. 2559
โจทย์ :
เผยแพร่องค์ความรู้
Key  Questions :
- นักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
-  การจัดนิทรรศการ
- รูปแบบการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้
Show and Learn : 
การแสดงละครเรื่อง
“กำเนิดไดโนเสาร์”
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
- เพลง
นักเรียนเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี”

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ หน่วย
ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี”
- การวางแผน แสดงละคร / ร้องเพลง / เต้นประกอบเพลง
ชิ้นงาน
- แสดงละครเรื่อง “…………”
- เต้นประกอบเพลง
ความรู้ :  นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร การเต้นประกอบเพลง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้กับพัฒนาการ
หน่วยจูราสสิคเวิลด์”  ระดับชั้นอนุบาลประจำ Quarter 3  ปีการศึกษา  2/2559
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สาระ
1. ปรับตัว / สร้างแรง
    -  วิถีอนุบาล
    -  การทำกิจวัตรประจำวันที่โรงเรียน
2. นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
    -  ตั้งชื่อหน่วย
    -  บอกสิ่งที่รู้แล้ว
    -  บอกสิ่งที่อยากเรียนรู้
3. กำเนิดไดโนเสาร์  สูญหาย  สูญพันธุ์
    -  การเกิดของไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
    -  การตาย และการสูญพันธุ์ 
4. โครงสร้างของไดโนเสาร์
    -  โครงสร้างภายใน(กระดูก)
    -  โครงสร้างภายนอก(ลักษณะ)
5. ประเภทของไดโนเสาร์
    -  สัตว์บก  
    -  สัตว์น้ำ
    -  อากาศ
6. อาหารของไดโนเสาร์(เชื่อมโยงสู่อาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ)
    - กินพืช
    - กินเนื้อ
7. อาหารของไดโนเสาร์(เชื่อมโยงสู่อาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ)
     - กินพืช
    - กินเนื้อ
8. วงจรชีวิต คน พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
    -  วงจรชีวิตของคน
    -  วงจรชีวิตของพืช
    - วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
9. ความสัมพันธ์ของไดโนเสาร์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆามรู้  สรุปองค์ความรู้
    -  ความสัมพันธ์ของไดโนเสาร์กับคน
    -  ความสัมพันธ์ของดโนเสาร์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
10. เผยแพร่องค์ความรู้
    - เต้นประกอบเพลง
ด้านร่างกาย
    ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็กในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ประดิษฐ์ชิ้นงาน  ได้แก่  
ขีดเขียน  วาดภาพบุคคลระบายสีไม้สีเทียนเล่นกับสีน้ำ   เช่น เป่าสี  พับสีปั้นดินน้ำมันฉีก- ปะ กระดาษเป็นรูปครอบครัวและสิ่งมีชีวิตอื่นต่อเติมภาพตามจินตนาการประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตจากเศษวัสดุต่างๆประกอบอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย การแสดงบทบาทสมมติ/จินตนาการผ่านท่าทางและสีหน้า

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแล้วและประสานสัมพันธ์กัน
ด้านอารมณ์และจิตใจ
     ผู้เรียนมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน  ทำงานจนสำเร็จ  และแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ได้แก่  การShow and Shareผลงานในแต่ละสัปดาห์  การทำใบงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด  การเก็บของใช้เข้าที่หลังจากทำใบงานหรือประดิษฐ์ชิ้นงาน
 -  ผู้เรียนช่วยเหลืองานเต็มความสามารถด้วยความ
เต็มใจ  เช่น  การจัดเก็บอุปกรณ์ เก็บกวาดห้องเรียน อาสาแจกใบงาน/อุปกรณ์ให้เพื่อน
 -  ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่  มีมารยาทในการพูดเมื่อต้องการพูดจะยกมือก่อนพูดทุกครั้ง 
สนใจฟังเมื่อมีผู้อื่นพูด  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ไหว้ขอบคุณเมื่อรับสิ่งของจากผู้อื่นทุกครั้ง
-  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดด้วยการนำเศษวัสดุจากการประดิษฐ์ชิ้นงานทิ้งลงถังขยะอย่างถูกที่
    -  ผู้เรียนมีความสนใจงานด้านศิลปะโดยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะอย่างมีความสุข ได้แก่  การสร้างงานศิลปะด้วยความเต็มใจ  การแสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานศิลปะ

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ
มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น
มาตรฐานที่  4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่  5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  มีความรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ซื่อสัตย์สุจริตและรู้ถูกรู้ผิด
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  มีความเมตตากรุณา  มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ประหยัด อดออม  และพอเพียง
ด้านสังคม
    - ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
   -  ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   -  ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
   -  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู  เพื่อนและผู้อื่น

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่  6  มีทักษะในการดำเนินชีวิต
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีวินัยในตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระหวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
มาตรฐานที่ที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่  7.2  มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.3  รักความเป็นไทย
มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ปฏิบัติตนเบื้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านสติปัญญา
    -  ผู้เรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากการฟังนิทานหรือเรื่องราวได้
    -  ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งมีชีวิตอื่นจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
    -  ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องราวกับผู้อื่นได้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
    - ผู้เรียนสามารถนับ ตัก ตวงเครื่องปรุงอย่างง่ายๆในการประกอบอาหารได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา    
มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ที่  9.2  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
มาจรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  10.1  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่  10.3  มีความสามารถในการคิดรวบยอด
มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่  11.1  เล่น / ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  11.2  แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 


Web  เชื่อมโยงหน่วย  “ จูราสสิค เวิลด์  ”    กับพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน
ด้านร่างกาย
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  -  ขีดเขียน  วาดภาพ               
  -  ระบายสีไม้ สีเทียน  ฝนสี
  -  ปั้นดินน้ำมัน ปั้นแป้งโดว์
  - ฉีก  ปะ ตัด ติด
  - ขยำกระดาษ       
  - ตัดกระดาษตามเส้น 
  - พับกระดาษ          
  - ต่อเติมภาพตามจินตนาการ 
  - ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ / วัสดุเหลือใช้
  - ประกอบอาหาร  
  - เล่นกับสีน้ำ เช่น เป่าสี  พับสี ฉีดสี กลิ้งสี  พิมพ์สีฯลฯ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
-  เล่นกีฬา  เกมการละเล่น  เช่น  การโยน-รับลูกบอล  เป็นต้น
-  การเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น  เคลื่อนไหวประกอบเพลง  ประกอบคำบรรยาย  เป็นต้น
-  กระโดดขาเดียว  กระโดดสองขา
-  การประดิษฐ์ชิ้นงาน  หรือการทดลอง
-  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด
-  การดึง  การดัน  การจับ  การขว้าง  การเตะ
-  การเลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ
ความสัมพันธ์มือ-ตา
-  การขีดเขียน   การวาดตามแบบ
-  การร้อย
-  การต่อบล็อก
-  การระบายสี
-  การติดกระดุม
-  การหยิบจับสิ่งของ
-  การเล่นเกม  กีฬา  เช่น  การรับ-การโยน
-  การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การสวมใส่รองเท้า  ถุงเท้า  เป็นต้น
-  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
ด้านอารมณ์-จิตใจ,  ด้านสังคม
-  การร้องเพลง  การท่องคำคล้องจอง  การทำท่าทางประกอบ
-  การฟังนิทาน  การเล่านิทาน
-  การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เช่น  เล่นกับเพื่อน  เล่นกับครู  เล่นเครื่องเล่น  ฯลฯ
-  การเล่น  การเก็บของเล่น
-  การแบ่งปัน   การรอคอย
-  การบอกความรู้สึก  ความต้องการ
-  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
-  การรู้บทบาทหน้าที่
-  ฯลฯ

ด้านสติปัญญา
- การรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  ในการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบตัว
-  การใช้ภาษาสื่อความหมาย  และความคิด
-  การรู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ เช่น  สี  ขนาด  รูปร่าง  เป็นต้น
-  การจดจำชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การฝึกใช้อวัยวะรับสัมผัสต่างๆ  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และผิวหนัง
-  การสนทนาถาม-ตอบ
-  การอธิบาย  การนำเสนอสิ่งที่ทำหรือคิด
-  เกมการศึกษา
-  การทดลอง  ฯลฯ


 Web เชื่อมโยงหน่วย “จูราสสิคเวิลด์” กับ 4 สาระพื้นฐาน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การฟัง
-  ฟังนิทาน
-  ฟังเพลงและเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบ
-  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อตกลง
-  ฟังและตอบคำถาม
-  การเป็นผู้ฟังที่ดี
-  การฟังและจำแนกเสียง  เช่น  เสียงสัตว์
การพูด 
-  บอกความต้องการ/ความรู้สึก
-  สนทนาถาม-ตอบ
-  อธิบายสิ่งที่เข้าใจ
-  ร้องเพลง  คำคล้องจอง
-  แนะนำ/บอกชื่อของสิ่งต่างๆ
-  เล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้ฟัง  ได้เห็น  หรือประสบจริง
-  แต่งประโยคจำคำ / ภาพ
-  เล่าเรื่องตามภาพ
การอ่าน
- อ่านตามภาพ
-  อ่านท่าที  ท่าทาง  สีหน้า  ลักษณะต่างๆ
-  การอ่านคำตามภาพ / สัญลักษณ์
-  อ่านตามตัวอย่าง
-  การสะกดคำง่ายๆ  เช่น   แม่ ก กา
การเขียน
-  เขียนตามตัวอย่าง
-  เขียนตามจินตนาการ
-  การเขียนชื่อตนเอง ฯลฯ
การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ
-  การจำแนกความเหมือนความต่าง  มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
-  การจัดหมวดหมู่ เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี น้ำหนัก
-  การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
ด้านตัวเลขและจำนวน
-  การนับจำนวน  ลำดับจำนวน  สัญลักษณ์แทนจำนวน
-  การรู้ค่าจำนวน
-  การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน
ด้านมิติสัมพันธ์
-  เข้าใจตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน
-  เข้าใจระยะ เช่น ใกล้ ไกล ตรงข้าม ระหว่าง
-  การเข้าใจทิศทาง เช่น ซ้าย ขวา หน้า หลัง
-  การต่อชิ้นส่วนภาพ
ทักษะทางด้านเวลา
-  การเปรียบเทียบในเรื่องเวลา
-  การลำดับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน
-  ฤดูกาล
ทักษะการคิด
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5
-  การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
-  ความคิดสร้างสรรค์
-  การคิดแก้ปัญหา
ทักษะการใช้ภาษา / การสื่อสาร
-  การฟัง
-  การพูด
-  การอ่าน
-  การเขียน
- ท่าทาง  สีหน้า  อารมณ์
การฟัง
-  ฟังคำสั่งเข้าใจ  ปฏิบัติตามได้  เช่น Sit down , Stan   up  เป็นต้น
-  ฟัง  เข้าใจความหมาย  สนทนาโต้ตอบได้  เช่น What  you  name ?  My name  is……..  What  is  this ? It’s a…….
What do  like ?  I  like  ……………
-  ร้องเพลง  เข้าใจความหมาย
การพูด
-  พูดสนทนาโต้ตอบ
-  บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น  เกี่ยวกับอวัยวะ  เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต / ไม่มีชีวิต ฯลฯ
การอ่าน
-  อ่านคำศัพท์จากภาพ
-  อ่านตามตัวอย่าง
- อ่าน A-Z
การเขียน
-  เขียน  A-Z
-  เขียนชื่อตัวเอง
-  เขียนคำตามตัวอย่าง
- เขียนประโยคตามตัวอย่าง
ทักษะการสังเกต
- ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้ม กายสัมผัส
- เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของสิ่งต่างๆ
- จัดกลุ่มได้ตามเกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดขึ้นเอง เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด น้ำหนัก
ทักษะการตั้งคำถาม
ตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตหรือสงสัยได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะการคาดเดาเหตุการณ์
คาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้  ตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการทดลอง        
- เลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม
- ทดลองตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะเก็บข้อมูล
วาดภาพสรุปขั้นตอนการทดลองตามความเข้าใจของตนเองและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการสรุปผล
- พูดสนทนาโต้ตอบ / นำเสนอผ่านภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้


ตารางวิเคราะห์เชื่อมโยงหน่วยสาระที่ควรเรียนรู้
ตัวเรา
       รู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่าง  หน้าตา  รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด  ปลอดภัย  การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียว  หรือกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  และมารยาทที่ดี
หน่วยสาระ
1.  หน่วยร่างกาย
2.  หน่วยเด็กดี
3.  หน่วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
4.  หน่วยเนื้อ  นม  ไข่
5. หน่วยอาหาร

บุคคลและสถานที่
           เด็กควรมีโอกาสได้รู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิต ประจำวัน


หน่วยสาระ
1.  หน่วยครอบครัว
2.  หน่วยโรงเรียน
3.  หน่วยชุมชน
4.  หน่วยบุคคลสำคัญ
5.  หน่วยเมืองไทย
6.  หน่วยวันสำคัญ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันครู  วันเด็ก ฯลฯ

ธรรมชาติรอบตัว
    เด็กควรได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มี ชีวิต  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ  เช่น  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน  ฯลฯ
หน่วยสาระ
1.  หน่วยสัตว์
2.  หน่วยผีเสื้อ
3.  หน่วยน้ำ
4.  หน่วยพืช  ผัก  ผลไม้
5.  หน่วยดอกไม้
6.  หน่วยอากาศ
7.  หน่วยกลางวัน  กลางคืน
8.  หน่วยโลกสวยด้วยมือเรา
9.  หน่วยฤดูกาล
10.  หน่วยตาวิเศษ
สิ่งต่างๆ รอบตัว
      เด็กควรได้รู้จักสี  ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  น้ำหนัก  ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว  สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิต ประจำวันหน่วยสาระ
1.  หน่วยการคมนาคม
2.  หน่วยการสื่อสาร
3.  หน่วยพลังงาน
4.  หน่วยวิทยาศาสตร์
5.  หน่วยคณิตศาสตร์
6.  หน่วยเครื่องมือเครื่องจักร
7.  หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
8.  หน่วยของเล่น  ของใช้