เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนรู้และเข้าใจ สามารถอธิบายความเหมือนหรือต่างของที่อยู่อาศัยของคนไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ อีกทั้งสามารถช่วยดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
5.. 59
โจทย์ :
อาหารของไดโนเสาร์(เชื่อมโยงสู่อาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ)
Key Question :
นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์เติบโตได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการของไดโนเสาร์ กาหารของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Show and Learn :
-  เขียน web “ขนมบัวลอยไข่ไดโนเสาร์
- เขียน web “หมูย่างใบชะพลู”
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ”
- ครูและนักเรียนทบทวนการบ้าน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ เมนูอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบมีเมนูอะไรบ้าง?”
ครูเล่านิทานเรื่อง “บิ๊กซ่าขี้โมโห
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบในอาหาร (ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอเมนูอาหารทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
ใช้  :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันอาหารที่ชื่นชอบ
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
ครูเล่านิทานเรื่อง " “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่" เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ไดโนเสาร์เนื้อ
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์กินเนื้อมีลักษณะอย่างไร, มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่กินเนื้อเป็นอาหาร, เนื้อสัตว์ชนิดใดบ้างที่เราสามารถนำมาประกอบอาหารได้ ”  
- ถ้านำมาประกอบอาหารจะนำมาประกอบเมนูอะไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ (ครูเชื่อมเข้าสู่การประกอบอาหาร “หมูย่างใบชะพลู”)พร้อมบอกคุณประโยชน์ที่จะได้รับ
ใช้  :  
-    การบ้านนักเรียนกลับไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร (ครูเชื่อมเข้าสู่การประกอบอาหาร “หมูย่างใบชะพลู”ว่ามีลักษณะอย่างไร, มีประโยชน์อย่างไร?
-     

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
นักเรียนสังเกตวัตถุดิบในการประกอบอาหารพร้อม ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด เราจะประกอบอาหารเมนูอะไร มีขั้นตอนการทำอย่างไร
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบอาหาร
ใช้ :  
ครูและนักเรียนประกอบอาหารเมนู “หมูย่างใบชะพลู” และรับประทานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง " ไดโนเสาร์  " เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อ
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนขั้นตอนการประกอบอาหารเมนู “หมูย่างใบชะพลู” สิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด เมื่อวานนักเรียนประกอบอาหารเมนูอะไร, มีวัตถุดิบอะไรบ้าง, นักเรียนได้สารอาหารอะไรบ้าง, มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?”
ใช้  : 
นักเรียนเขียน web วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร “หมูย่างใบชะพลู”

วันศุกร์( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามประตุ้นคิด “ ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไดโนเสาร์และสัตว์ที่กินเนื้อและไดโนเสาร์กินพืช รวมถึงอาหารของคน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ใช้ :
Show and Learn ในงานเขียน web วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร “หมูย่างใบชะพลู”
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ คน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ชิ้นงาน
-  ประกอบอาหารเมนู “หมูย่างใบชะพลู”
-  นักเรียนปั้นดินน้ำมันอาหารที่ชื่นชอบ
- เขียน web วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร “หมูย่างใบชะพลู”
ความรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจ สามารถอธิบายความเหมือนหรือต่างของที่อยู่อาศัยของคนไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ อีกทั้งสามารถช่วยดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน

    เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 7 ในสัปดาห์นี้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องอาหารของไดโนเสาร์กินเนื้อรวมทั้ง คน และสัตว์ ซึ่งน้องๆ ได้ประกอบอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด เนื้อสัตว์ชนิดใดบ้างที่คนเรากินได้ทั้ง เนื้อสัตว์ชนิดใดบ้างที่คนและสัตว์สามารถกินได้เหมือนกัน ระหว่างที่กินข้าว ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด เด็กๆ คิดว่าเนื้อสัตว์มีประโยชน์อย่างไร น้องปันปัน บอกว่า ถ้ากินเนื้อสัตว์เยอะๆ พี่ร่างกายก็จะแข็งแรง, น้องนมะ บอกว่า พี่เนื้อสัตว์มีโปรตีน และในวันเสาร์ที่ 10 ธันวามคม 2559 น้องๆ อนุบาล 1 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และสวนสัตว์ จังหวัด นครราชสีมา ในสัปดาห์นี้น้องๆ ทุกคนสามารถตอบคำถามและทำกิจกรรมได้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ