เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนเข้าใจวงจรชีวิตของไดโนเสาร์ คน พืช สัตว์ สามารถอธิบายความเหมือนแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเเภทได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
12 – 16.. 59
โจทย์ :
วงจรชีวิต คน พืช สัตว์
Key Question : 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีการตาย?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวงจรชีวิต คน พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
Show and Learn : 
เปเปอร์มาเช่ไข่ไดโนเสาร์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อ”
-  บัตรภาพวงจรชีวิตของคน
วันจันทร์  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจสัตว์ต่างๆ รอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากการเดินสำรวจ?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เดินสำรวจเชื่อมโยงเข้าสู่
ชง  
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “คนเราเกิดมาได้อย่างไร?”
เชื่อม 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเกิดและวงจรชีวิตของคน
ใช้ :
เขียน  web  วงจรชีวิตของคน

วันอังคาร (  1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวาน
- ครูนำบัตรภาพวงจรชีวิตของพืชมาให้นักเรียนสังเกตเรียนรู้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าพืชแต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวพืชชนิดต่างๆ  
 ใช้
ต่อเติมภาพส่วนประกอบของต้นไม้

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่วงจรชีวิตของไดโนเสาร์และสัตว์ชนิดอื่นๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง,  เกิดอะไรขึ้นบ้าง,  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร, นักเรียนอยากเป็นไดโนเสาร์ชนิดใด?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการเกิดของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ใช้ :
นักเรียนประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่หน้ากากไดโนเสาร์ (มีวิทยากรพิเศษ คือ คุณแม่น้องเนส อนุบาล 1)


วันพฤหัสบดี  ( ชั่วโมง )
ชง : 
- ครูเล่านิทานเรื่อง "กินไม่สน ขอซนไว้ก่อน"
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง,  เกิดอะไรขึ้นบ้าง,  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับหน้ากากไดโนเสาร์
ใช้ 

นักเรียนประดิษฐ์หน้ากากเปเปอร์มาเช่ไดโนเสาร์ (ต่อจากเมื่อวาน)

วันศุกร์ (1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของคน  พืช  สัตว์  มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ใช้ :
นักเรียน Show and Learn เปเปอร์มาเช่ไดโนเสาร์
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิต เช่น คน,พืช,สัตว์
ชิ้นงาน
-    เขียน  web  วงจรชีวิตของคน
-    ต่อเติมภาพส่วนประกอบของต้นไม้
-    เปเปอร์มาเช่ไดโนเสาร์
ความรู้ : นักเรียนเข้าใจวงจรชีวิตของไดโนเสาร์ คน พืช สัตว์ สามารถอธิบายความเหมือนแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 8 น้องๆ อนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของไดโนเสาร์ คน พืช สัตว์ คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด " เด็กๆ เกิดมาได้อย่างไร?"

  น้องพลอย : เด็กๆ เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ เพราะตอนนี้น้องหนูอยู่ในท้องแม่ค่ะ

  "เด็กๆ คิดว่าพี่ไดโนเสาร์ออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัว, มีสัตว์ชนิดใดบ้างออกลูกเป็นตัว และสุตว์ชนิดใดบ้างที่ออกลูกเป็นไข่, จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ตาย?"

  น้องกีวี่ : คนก็จะล้นโลกของเราครับ
  น้องเคชนทร์ : ทุกคนก็จะแย่งอาหารกันครับ
  น้องนมะ : คนก็จะไม่มีที่อยู่เพราะคนเยอะเกินไม่ครับ


  ในสัปดาห์นี้ น้องๆ ทุกคนสามรถบอกความเหมือนละความต่างของสัตว์แต่ละชนิดได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ