เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนสามารถอธิบาย ได้ว่าไดโนเสาร์เกิดมาและสูญพันธ์ได้อย่างไร รวมทั้งการเกิดการตายของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
7 - 11 .. 59
โจทย์ :
กำเนิดไดโนเสาร์  สูญหาย  สูญพันธุ์
Key Question :
นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์เกิดมาได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 เกี่ยวกับสูญพันธุ์ของได้โนเสาร์
Wall Thinking :
ใบงานต่อเติมรูปร่างไดโนเสาร์
Show and Learn :
web การเกิด และ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่องก๊อบแก๊บ มอมแมม
- เพลง “สัตว์บกสัตว์น้ำ”
ปลา ปู กุ้ง หอย อีกเต่าจระเข้ 
เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มี 
เสือ เก้ง กวาง ลิง ช้าง บ่าง ชะนี
 แมว  หมา   หมี
ล้วนเป็นสัตว์บกเอย....
วันจันทร์  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-ครูและนักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ใน Quarter 3 นักเรียนได้เกี่ยวกับอะไร ”
- ครูนำแบบจำลองฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์ ไทรันนอซอรัส มาให้นักเรียนสังเกต
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับฟอสซิลไดโนเสาร์ พันธุ์ ไทรันนอซอรัส มา
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง, สิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไร?”
ใช้ :
นักเรียนต่อเติมรูปไดโนเสาร์ส่วนที่ขาดหายไป

อังคาร (  1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวาน
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “สัตว์บก สัตว์น้ำ”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์สูนพันธุ์ได้อย่างไร”
ใช้
ครูและนักเรียนทดลองการระเบิดของภูเขาไฟ

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่องก๊อบแก๊บ มอมแมม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง,  เกิดอะไรขึ้นกับก๊อบแก๊บ,  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาระดมคาวามคิดเกี่ยวกับนิทานเรื่องก๊อบแก๊บ มอมแมม
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่า ไดโนเสาร์เกิดมาได้อย่างไร, นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้หรือไม่ ,ทำไมปัจจุบันถึงไม่เห็นไดโนเสาร์?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดของไดโนเสาร์ คน สัตว์อื่นๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนรู้คิดว่าไดโนเสาร์ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่, มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ออกลูกเป็นไข่, นักเรียนเกิดมาได้อย่างไรมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร, นักเรียนสังเกตจากส่วนใด?”
ใช้ :
ประดิษฐ์ไข่ไดโนเสาร์(ไข่ไก่)

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำจิ๊กซอพัสเชิลรูปโครงกระดูกไดโนเสาร์มาให้นักเรียนสังเกตชิ้นส่วนที่หายไป
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นอะไร, นักเรียนคิดว่าเป็นโครงกระดูกของสัตว์ชนิดใด, มีชิ้นส่วนอวัยวะส่วนใดหายไปบ้าง?”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับจิ๊กซอพัสเชิลรูปโครงกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นส่วนที่หายไป
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะช่วยอย่างไรเพื่อให้ชิ้นส่วนนี้สมบูรณ์”
ใช้ :
ประดิษฐ์หน้ากากไดโนเสาร์

วันศุกร์  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการกำเนิด สูญหาย  สูญพันธุ์ ของไดโนเสาร์  คน สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ได้โนเสาร์ คน สัตว์ พืช มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”
ใช้ :
นักเรียน Show and Learn web การเกิด และ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต
ครูเล่านิทานเรื่อง “ก๊อบแก๊บ มอมแมม” 
- ครูนำแบบจำลองฟอสซิลไดโนเสาร์ พันธุ์ ไทรันนอซอรัส มาให้นักเรียนสังเกต
- ประกอบอาหาร เมนู “ยำไข่ไดโนเสาร์”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของฟอสซิลไดโนเสาร์ พันธุ์ ไทรันนอซอรัส

-ชิ้นงาน
- ใบงานนักเรียนต่อเติมรูปไดโนเสาร์
- ประดิษฐ์หน้ากากไดโนเสาร์
- ไข่ไดโนเสาร์(ทำจากไข่ไก่)
ความรู้ : นักเรียนสามารถอธิบาย ได้ว่าไดโนเสาร์เกิดมาได้อย่างไร รวมทั้งการเกิดของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

ภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 3 เริ่มต้นสัปดาห์โดยการเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆ บริเวณโรงเรียน และในสัปดาห์นี้ น้องๆ อนุบาล 1 เรียนเกี่ยวกับการกำเนิด และการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์


  น้องศิน : ทำไมบ้านเราถึึงไม่มีได้โนเสาร์
  น้องนมะ : ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกเราแล้วครับ
  น้องรัก : ไดโนเสาร์มีแต่ที่เป็นโครงกระดูก

  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด "เด็กๆ คิดว่าพี่ไดโนเสาร์เกิดมาได้อย่างไร"
  น้องดาว : พี่ไดโนเสาร์เกิดมาจากท้องแม่เหมือนพวกเรา
  น้องต้นน้ำ : พี่ไดโนเสาร์ออกมาจากไข่ค่ะ

  คุณครูได้นำแบบจำลองฟอสซิลไดโนเสาร์มาให้เด็กๆ ขุด เด็กๆ ทุกคนตื่นเต้นและให้ความสนใจมากๆ และได้ทดลองการเกิดภูเขาไฟ
  น้องศิน : เพราะพี่ภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมครับ พี่ไดโนเสาร์ก็เลยสูญพันธุ์

  ในสัปดาห์นี้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย น้องๆ ทุกคนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากคะ

  ตอบลบ