เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 2

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
31 ต.ค.
4 พ.ย. 59

โจทย์ :
สร้างแรง/วางแผน
Key Question :
นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์แล้วบ้าง และอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและได้ฟัง
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Blackboard Share :
สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
Think  Pair Share : 
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Show and Learn :
ประดิษฐ์ชิ้นงาน “คามีเลี่ยนกิ้งก่าเปลี่ยนสี”
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “บิ๊กซ่าขี้โมโห, พี่เข้ตัวร้าย กับ น้องชายตัวดี, คามีเลี่ยนกิ้งก่าเปลี่ยนสี”
- เกมจิ๊กซอหรรษา
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อมโยงเข้าสู่ชื่อหน่วย
ครูเล่านิทานเรื่อง พี่เข้ตัวร้าย กับ น้องชายตัวดี” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับไดโนเสาร์
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดเกิดอะไรขึ้น นักเรียนรู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อหน่วย
ใช้ : 
นักเรียนปะติดชื่อหน่วย

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
- ครูเล่านิทานเรื่อง บิ๊กซ่าขี้โมโห”  เพื่อสร้างแรงให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์มากขึ้น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีตัวละครใดบ้าง, นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใด, เพราะอะไร?”
เชื่อม :                                
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไดโนเสาร์
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วผ่านเครื่องมือ Blackboard Share
ใช้  :  
นักเรียนปะติดชื่อหน่วย (ต่อ)

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อวาน
- ครูนำเกมจิ๊กซอว์หรรษามาให้นักเรียนเล่นเกมและร่วมสังเกตภาพจิ๊กซอว์
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวรูปภาพจากจิ๊กซอว์
ชง : 
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนรู้อยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์บ้าง?”
เชื่อม :  
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Blackboard Share
ใช้ : 
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้(ตามแบบ)

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวาน
- ครูเล่านิทานเรื่อง คามีเลี่ยน กิ๊งก่าเปลี่ยนสี” 
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีตัวละครใดบ้าง, เหมือนหรือคล้ายกับสัตว์ชนิดใดที่นักเรียนรู้จักบ้าง?”
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับสัตว์ที่คล้ายกับกิ๊งก่าคามีเลี่ยน
ใช้  : 
ประดิษฐ์ชิ้นงาน “คามีเลี่ยนกิ้งก่าเปลี่ยนสี”

วันศุกร์( 1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง, นักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง
เชื่อม :  
ครุและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :  
นักเรียน Show and Learn ชิ้นงาน “คามีเลี่ยนกิ้งก่าเปลี่ยนสี”
ภาระงาน
-  พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- นักเรียนทุกคนตกแต่งชื่อหน่วยใน Q3
- นักเรียนปั้นดินน้ำมันตัวละครในนิทาน
- ประดิษฐ์ชิ้นงาน “คามีเลี่ยนกิ้งก่าเปลี่ยนสี”
ความรู้  : นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน

  ในสัปดาห์ที่ 2 น้องๆ อนุบาล 1 ได้ร่วมกับเลือกสิ่งที่อย่าเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Card & chart แล้วคุณครูได้สรุปสิ่งที่น้องๆ อยากเรียนรู้ อันดับ1 เรื่อง ไดโนเสาร์ อันดับ 2 สัตว์น้ำ และอันดับสุดท้าย ครอบครัว เมื่อได้เรื่องที่อยากเรียนรู้แล้ว น้องๆ และคุณครูร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Q2 และได้ชื่อหน่วย "จูราสสิคเวิลด์ (Jurassic world)"

  คุณครูถามสิ่งที่รู้แล้ว

  _น้องต้นน้ำ : ไดโนเสาร์กินเนื้อ _น้องนั่น : ไดโนเสาร์มีสีแดง _น้องพลอย :ไดโนเสาร์ติดโครงกระดูก _น้องโอ๊ต : ไดโนเสาร์กินผลไม้ _น้องแหนม : พี่ไดโนเสาร์มีปีกบินได้ _น้องวาล์ว : ได้โนเสาร์มีคอสั้นคอยาว _น้องรัก :ไดโนเสาร์ T-rex กินเนื้อ _น้องกีวี่ : ไดโนเสารพันธุ์สไปรโนซอรัส _น้องกันยา : พี่ไดโนเสาร์เกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ _น้องดาว : บ้านพี่ไดโนเสาร์มีภูเขาไฟ _น้องต้่นน้ำ : ไดโนเสาร์มีฟันแหลมๆ_นมะ : พี่ไดโนเสาร์ออกมาจากไข่ _น้องน้ำเพชร : พี่ไดโนเสาร์อยู่บนภูเขา _น้องออย : พี่ไดโนเสาร์กินใบไม้ได้ _น้องการ์ตูน : ไดโนเสาร์ในโลกนี้มีแต่ของปลอม _น้องคเชนทร์ : ไดโนเสาร์อาศัยอยู่ในน้ำ _นมะ : ไดโนเสาร์พันธุ์เทอราโนดอลบินได้

  สิ่งที่อยากเรียนรู้

  _น้องปันปัน : อยากรู้ว่าทำไมไดโนเสาร์ที่กินพืชถึงคอยาว _น้องพลอย : อยากรู้ว่าถ้าไดโนเสาร์ออกลูกเป็นตัวหรือไข่ _น้องการ์ตูน : ไดโนเสาร์คอยาวกินเนื้อได้มั้ย _น้องเนม : พี่ไดโนเาร์กินใบมะพร้ามด้มั้ย _น้องกีวี่ : ทำไมพี่ไดโนเสาร์ถถึงตัวใหญ่ _น้องวาล์ว : อยากรู้จักพี่ไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำ_น้องน้ำเพชร : ทำไมพี่ไดโนนเาร์ต้องตาย _น้องออย :พี่ไดโนเาร์ร้องไห้ได้หรือเปล่า _น้องนมะ : ทำไมพี่ไดโนเสาร์ถึงบินได้ _น้องคเชนทร์ : ทำไมพี่ไดโนเสาร์ถึงมีหลายสี _น้องดาว : ทำไมพี่ไดโนเสาร์ถึงอยู่ในป่า _น้องแหนม : ทำไมพี่ไดโนเสาร์ถึงฟันแหลม

  ตลอดทั้งสัปดาห์ น้องๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีน้องสนุกกับการเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนและสามารถตอบคำถาม บอกสิ่งที่คล้ายกับไดโนเสาร์ได้ น้องๆ ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ