เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจความแตกต่าง เห็นความสำคัญละความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สามารถอธิบายความเป็นอยู่ การเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งต่างๆ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น