เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต  สามารถสรุปองค์ความรู้ผ่านการพูดอธิบาย หรือ วาดและเขียนสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
19 – 23.. 59
โจทย์ :
- ความสัมพันธ์ของไดโนเสาร์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
-  สรุปองค์ความรู้
Key  Questions :
-  ไดโนเสาร์มีความสัมพันธ์
กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไร?
- ใน Quarter นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
- นักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
1.  การจัดนิทรรศการ
2.  รูปแบบการเรียนรู้
3.  สรุปการเรียนรู้
Wall Thinking 
เขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หน่วยจูราสสิคเวิลด์
Show and Learn : 
ใบงานเขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วยจูราสสิคเวิลด์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
- เพลง
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง เพลง “ไดโนเสาร์ ”
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เนื้อเพลงมีใครบ้าง ?
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “  ได้โนเสาร์กับคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของได้โนเสาร์กับคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
ใช้ :
นักเรียนประดิษฐ์หมวกไดโนเสาร์

วันอังคาร  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-  ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย
จูราสสิคเวิลด์
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานสรุป  web  สรุปองค์ความรู้ต่อจากเมื่อวาน

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ร้องเพลงไดโนเสาร์” 
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย
จูราสสิคเวิลด์” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
นักเรียนซ้อมเต้นประกอบเพลงไดโนเสาร์ ”


วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
นักเรียนซ้อมเต้นประกอบเพลง “ไดโนเสาร์”

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสารป่าน  สานวัฒนธรรม”
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ หน่วย
จูราสสิคเวิลด์”
- การวางแผน แสดงละคร / ร้องเพลง / เต้นประกอบเพลง
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย จูราสสิคเวิลด์


ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกต Model ไดโนเสาร์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “จูราสสิค เวิลด์”
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย จูราสสิคเวิลด์ตลอดQuarter3
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
ความรู้ : นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ผ่านการพูดอธิบาย หรือ วาดและเขียนสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
 
ภาพกจกรรม1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 9 น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต " ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด" ไดโนเสาร์มีความสัมพันธ์กับสอง่มีชีวิตอื่นอย่างไรบ้าง?"

  น้องต้นน้ำ : เรากับพี่ไดโนเสาร์มีชีวิตหมือนกันค่ะ
  น้องดาว : พี่ไดโนเสาร์มีตาเหมือนเราค่ะ
  น้องนมะ : พี่ไดโนเสาร์เดินได้เหมือนเราครับ

  แล้วเด็กๆ คิดว่ามีอะไรบ้างที่มีชีวิต?

  น้องแหนม : พี่ต้นไม้มีชีวิตค่ะ
  น้องพลอย : พี่เเสือค่ะ
  น้องออย : พี่ไ่ก่ค่ะ
  น้องกีวี่ : พี่สิงโตอยู่ในป่าครับ

  และในสัปดาห์นี น้องๆ ร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ใน Quarter 3 โดยการจัดนิทรรศการและเต้นประะกอบเพลง เผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในวันศุกร์ น้องๆ อนุบาล 1 ได้สวมหัวพี่ไดโนเสาร์ที่น้องๆ ได้ประดิษฐ์ขึ้นเองอย่างตั้งใจ ไปร่วมกิจกรรม "สืบสายป่าน สานวัฒนธรรม" โดยมีพี่ๆ ป.5 ดำเนินและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีพี่ๆ ม.2 พาน้องๆ อนุบาล 1 ร่วมกิจกรรมของพี่ๆ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพี่ ม.2 และน้องอนุบาล 1 น้องๆ ทุกคนสนุกสนานและมีความสุขมากค่ะ

  ตอบลบ