เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 5

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของไดโนเสาร์และสัตว์อื่นๆ สามารถแยกประเภทของสัตว์ แต่ละชนิดได้ (บน น้ำ อากาศและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ) อีกทั้งเห็นความสำคัญเชื่อมโยงสู้เชื่อชาติและที่อยู่อาศัยของตนเองและบุคคลอื่น
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
21 – 25 .. 59
โจทย์ :
ประเภทของไดโนเสาร์
Key Question :
นักเรียนจะแยกประเภทของไดโนเสาร์และสัตว์อื่นๆ อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของไดโนเสาร์ คน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Show and Learn :
ชิ้นงานไดโนเสาร์น้อย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่”
- ชุดนักสัตว์
วันจันทร์  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจสัตว์ต่างๆ รอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากการเดินสำรวจ?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เดินสำรวจเชื่อมโยงเข้าสู่สัตว์น้ำ บก อากาศและครึ่งบกครึ่งน้ำ
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินมันสัตว์ต่างๆ

อังคาร (  1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวาน
- ครูนำบัตรภาพไดโนเสาร์ประเภทต่างๆ มาให้นักเรียนสังเกตเรียนรู้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์แต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของไดโนเสาร์ (บก น้ำ ปีก)
 ใช้
ต่อเติมภาพชิ้นงานไดโนเสาร์น้อย

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ข้าคือไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ลักษณะของไดโนเสาร์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีใครบ้าง,  เกิดอะไรขึ้นบ้าง,  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร, นักเรียนอยากเป็นไดโนเสาร์ชนิดใด?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานประเภทของไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ใช้ :
ชิ้นงานประดิษฐ์สัตว์เป่าได้
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลง ๆ”ไดโนเสาร์”
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “นักเรียนรู้จักไดโนเสาร์ประเภทใดบ้าง, แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร, แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใด?”
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในเพลงพูดถึงใครบ้าง, บ้านของไดโนเสาร์อยู่ที่ไหน?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง “ ไดโนเสาร์”
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าคนเรามีความแตกต่างอย่างไรบ้าง (เชื้อสาย, ภูมิลำเนา, ภาษา, ลักษณะหน้าตา)
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนและสังเกตความแตกต่างระหว่างตนเองกับเพื่อนในห้องเรียน
ใช้ :
ต่อเติมบรรยากาศบ้านของไดโนเสาร์(บก น้ำ อากาศและครึ่งบกครึ่งน้ำ)

วันศุกร์  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับประเภทของไดโนเสาร์
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ใช้ :
นักเรียน Show and Learn การแยกประเภทของไดโนเสาร์
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของไดโนเสาร์ คน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
- ปั้นดินน้ำมันสัตว์ต่างๆ
- ต่อเติมบรรยากาศชิ้นงานไดโนเสาร์น้อย(กิจกรรมต่อจากชิ้นงานใน week 4)

ความรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของไดโนเสาร์และสัตว์อื่นๆ สามารถแยกประเภทของสัตว์ แต่ละชนิดได้ (บน น้ำ ปีก) อีกทั้งเห็นความสำคัญเชื่อมโยงสู้เชื่อชาติและที่อยู่อาศัยของตนเองและบุคคลอื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

     
ภาพกิจกรรม
2 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. บันทึกหลังการสอน

  ในสัปดาห์ที่ 5 น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องประเภทของไดโนเสาร์ และสามารถอธิบายประเภทของไดโนเสาร์แต่ละชนิด แยกประเภทของสัตว์ แต่ละชนิดได้ (บน น้ำ อากาศและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ) อีกทั้งเห็นความสำคัญเชื่อมโยงสู้เชื่อชาติและที่อยู่อาศัยของตนเองและบุคคลอื่น สัตว์ ได้ เด็กๆ อธิบายความเหมือนความต่างของไดโนเสาร์กับคนได้
  ครูตั้งคำามกระตุ้นคิด เด็กๆ คิดว่าได้โนเสาร์กับคนมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง?

  น้องรัก : ไดโนเสาร์มีฟันเหมือนคน
  น้องน้องโอ๊ต : พี่ไดโนเสารมีขาสองขาเหมือนกัน
  น้องพลอย : พี่ไดโนเสาร์มีตาสองข้างค่ะ
  น้องปันปัน : พี่ไดโนเสาร์หายใจได้เหมือนเราค่ะ

  น้องๆ ทุกคนสามารถตอกคำถามและทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ