เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ  การเต้นประกอบเพลง  เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีความสุข
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
26 – 30
..2559
โจทย์ :
เผยแพร่องค์ความรู้
Key  Questions :
- นักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : 
-  สนทนาระดมความคิดการจัดนิทรรศการ
Show and Learn : 
เปิดบ้าน  จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “จูราสสิคเวิลด์”  การแสดงชุด  
ตะลุยโลกไดโนเสาร์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
- เพลง
วันจันทร์ (1  ชั่วโมง)
ใช้ :
นักเรียนเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี”

วันอังคาร  (1  ชั่วโมง)
ชง  :
-  ครูเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณี “บุญคูณลาน”
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “ทำไมต้องมีประเพณีบุญคูณลาน?”
เชื่อม  :
-  ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีบุญคูณลาน
ใช้  :
-  ครูและนักเรียนร่วมห่อนข้าวต้มมัดร่วมกับผู้ปกครอง
-  สรุปสิ่งที่ทำ  ขั้นตอนการห่อข้าวต้มมัดผ่านการวาดรูป


วันพุธ  (ชั่วโมง)
ใช้  :
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  “บุญคูณลาน”

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ หน่วย
ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี”
- การวางแผน แสดงละคร / ร้องเพลง / เต้นประกอบเพลง
ชิ้นงาน
- แสดงชุด “ตะลุยโลกไดโนเสาร์”
- เต้นประกอบเพลง “ไดโนเสาร์”
ความรู้ :  นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ  การเต้นประกอบเพลง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
ภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของ Quarter3 ภาคเรียนที่ 1/2559 น้องๆ อนุบาล1 ตลอดทั้งสัปดา์ น้องๆ ได้ร่วมสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ด้เรียนรู้ใน Quarter3 น้องๆทุกคนได้ซุ่มซ้อมการแสดงอย่างตั้งใจ และตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น น้องอนุบาล1 และพี่อนุบาล 2 ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันเผยแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยการเต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม น้องๆ ทุกคนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ