เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนรู้และสามารถบอกอาหารของไดโนเสาร์แต่ละประเภทได้ พร้อมทั้งสามารถเลือกและประกอบอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
28 พ.ย. –
.. 59
โจทย์ :
อาหารของไดโนเสาร์กินพืช  (เชื่อมโยงสู่อาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ)
Key Question :
นักเรียนคิดว่าอาหารสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารของไดโนเสาร์ อาหารของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

Show and Learn :
นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์หุ่นมือได้โนเสาร์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง บึ้กซ่าขี้โมโห
- สื่อจริงและวัตถุดิบในการประกอบอาหารเมนู  “ส้มตำกรอบ
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ”
ครูเล่านิทานเรื่อง “บิ๊กซ่าขี้โมโห
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร, ในนิทานมีตัวละครใดบ้าง, เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง, ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร? ”
เชื่อม :  
- ครูนำบัตรภาพไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”
- ครูและสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับไดโนเสาร์และสัตว์อื่นๆ ที่กินพืชและกินเนื้อ เชื่อมโยงสู่คน

ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าลักษณะของไดโนเสาร์กินพืชความต่างกันอย่างไร, นักเรียนคิดว่าคนรับประทานอาหารประเภทใดได้บ้าง
เชื่อม  :
ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับลักษณะของไดโนเสาร์กินพืช
ใช้  :
นักเรียนปั้นรูปสัตว์ที่กินพืช วัว  กระบือ 
 กระต่าย  ไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง " ไดโนเสาร์  " เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ไดโนเสาร์ที่กินพืช
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์กินพืชชนิดใดเป็นอาหาร, มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่กินพืชเป็นอาหาร, พืชชนิดใดบ้างที่เราสามารถนำมาประกอบอาหารได้ ”  
- ถ้านำมาประกอบอาหารจะนำมาประกอบเมนูอะไร  เพราะอะไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับพืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้และเชื่อมโยงเข้าสู่อาหารหลัก 5 หมู่
 ชง  :  
นักเรียนคิดว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเมนู  “ส้มตำทอด”  จะมีวัตถุดิบอะไรบ้าง  และมีวิธีทำอย่างไร
เชื่อม  : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวัตถุดิบและหารประกอบอาหารเมนู  “ส้มตำทอด
 ใช้  :
- เขียน  web  อาหารหลัก  5  หมู่
- การบ้าน  “นักเรียนเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเมนูส้มตำทอดวันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
นักเรียนสังเกตวัตถุดิบในการประกอบอาหารพร้อม ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “วัตถุดิบแต่ละชนิดมีประโยชน์อะไรบ้าง?”
เชื่อม : 
-  ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสารอาหารที่จะได้รับ
-  ครูและนักเรียนทบทวนขั้นตอนการประกอบอาหาร
ใช้ :  
ครูและนักเรียนประกอบอาหารเมนู ขนมบัวลอยไข่ไดโนเสาร์ธัญพืช” และรับประทานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง " ไดโนเสาร์ " เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ไดโนเสาร์ที่กินพืช
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเมื่อวาน
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เมื่อวานนักเรียนประกอบอาหารเมนูอะไร, มีวัตถุดิบอะไรบ้าง, นักเรียนได้สารอาหารอะไรบ้าง, มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?”
ใช้  : 
นักเรียนประดิษฐ์พวงกุญแจผักผลไม้

วันศุกร์  ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง “ไดโนเสาร์ ”
- ครูและนักเรียนร้องเพลงอาหารหลัก  5 หมู่
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ : 
นักเรียน  Show and Learn ชิ้นงานประดิษฐ์พวงกุญแจผักผลไม้
ภาระงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นอาหารของไดโนเสาร์แต่ละประเภทประเภท
- แสดงความคิดเห็นอาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ชิ้นงาน
ประดิษฐ์หุ่นมือได้โนเสาร์
- ประกอบอาหาร ส้มตำทอด
- ปั้นรูปสัตว์ที่กินพืช วัว  กระบือ   กระต่าย ไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช
-  เขียน web ขั้นตอนการทำส้มตำทอด
ความรู้ : นักเรียนรู้และสามารถบอกอาหารของไดโนเสาร์แต่ละประเภทได้ พร้อมทั้งสามารถเลือกและประกอบอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัภาพกิจกกรม


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 6 ในสัปดาห์นี้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องอาหารของไดโนเสาร์กินพืชรวมทั้ง คน และสัตว์ ซึ่งน้องๆ ได้ประกอบอาหารที่ทำจากพืช ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด พืชชนิดใดบ้างที่คนเรากินได้ทั้ง พืชชนิดใดบ้างที่คนและสัตว์สามารถกินได้เหมือนกัน ระหว่างที่กินข้าว น้องกีวี่บอกว่า ถ้ากินผักเยอะๆ จะทำให้ผิวสวย ในสัปดาห์นี้น้องๆ ทุกคนสามารถตอบคำถามและทำกิจกรรมได้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ